04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

1. Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 28/12/2016.

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017 là 1.00.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2017 và các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

2. Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Kể từ ngày 12/02/2017, Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các đối tượng nêu trên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng điều kiện và được cấp thẻ đào tạo nghề được cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổ chức đào tạo và chi hỗ trợ như sau:

- Chi hỗ trợ đào tạo theo Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC .

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

Trong đó, ưu tiên chi hỗ trợ đào tạo trong giá trị tối đa của thẻ, giá trị còn lại của thẻ chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

Trường hợp tổng chi hỗ trợ vượt quá giá trị tối đa của thẻ thì người học tự chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nếu thấp hơn giá trị của thẻ thì NSNN quyết toán số chi thực tế.

Kể từ ngày 01/9/2015, thanh niên đăng ký tham gia đào tạo nghề được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động

Từ ngày 20/02/2017, Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

- Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4.

- Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với nhóm 2.

- Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3.

- Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.

- Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 6.

4. Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2017 và bãi bỏ Thông tư 66/2006/TT-BTCThông tư 173/2012/TT-BTC.

Scroll