Công văn số 6447/TCHQ-TXNK ngày 29/11/2010 của Tổng cục Hải quan v/v phối hợp quản lý giá sữa

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------------

Số: 6447/TCHQ-TXNK
V/v: phối hợp quản lý giá sữa

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------------

Số: 6447/TCHQ-TXNK
V/v: phối hợp quản lý giá sữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Bộ - Bộ Tài chính


Trả lời văn bản đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông báo phối hợp công tác, quản lý giá sữa của Văn phòng Bộ ngày 15/10/2010. Sau khi xem xét, nghiên cứu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tham vấn và kiểm tra sữa thông quan đối với danh mục mặt hàng bình ổn giá của Chính phủ có dấu hiệu khai tăng trị giá hải quan vào Thông tư thay thế Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính:

Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH1 quy định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp khai báo giá thực tế phải trả như quy định thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo.

Quy định hiện nay chỉ tham vấn đối với hàng hóa nhập khẩu khai báo giá thấp, bất hợp lý so với dữ liệu thông tin giá của cơ quan hải quan và xác định điều chỉnh lại giá (tăng), không quy định điều chỉnh giảm giá trong trường hợp doanh nghiệp khai báo giá cao bất hợp lý. Nên việc tham vấn xác định lại giá (giảm so với giá thực tế phải trả) trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khai báo giá cao, bất hợp lý là không có căn cứ pháp lý.

Vì vậy, để giải quyết việc quản lý giá sữa do doanh nghiệp khai báo tăng giá nhập khẩu bất hợp lý, Tổng cục Hải quan đã đưa vào dự thảo lần cuối cùng Thông tư thay thế Thông tư số 40 và đã trình Bộ xem xét ký ban hành. Theo đó, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra giá hàng hóa nhập khẩu, nếu có mức giá khai báo cao hơn trên 15% so với cơ sở dữ liệu giá thì chuyển Kiểm tra sau thông quan để xem xét thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Trước mắt Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5672/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2010 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra phát hiện ngay các nghi vấn trong khâu sau thông quan để làm cơ sở tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng sữa nhập khẩu có dấu hiệu nâng giá bất thường.

Vì vậy, đề nghị Văn phòng Bộ dự thảo Thông báo không đưa phần tham vấn, chỉ đưa phần kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá (kể cả mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi).

2. Đối với các nội dung khác của dự thảo Thông báo: Về cơ bản Tổng cục Hải quan nhất trí với những nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ yêu cầu Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến để Văn phòng Bộ tổng hợp, hoàn chỉnh ban hành./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục TXNK-TG (5b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

Hoàng Việt Cường

 

8630_10319244.doc Tải file

Bài viết khác:

Scroll