Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

 

Kính gửi:  TỔNG CỤC THUẾ

                                               

          Tên Đơn vị: CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT

          Mã số thuế: 3600667915

          Địa chỉ: 12/10 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

          Điện thoại: 0251 8823237; 0251 8823238;  Fax: 0251 8823239

          Ngành nghề kinh doanh:

-         Tư vấn thuế, tài chính

-         Dịch vụ làm các thủ tục về thuế (Đại lý thuế)

-         Dịch vụ kế toán: làm sổ sách kế toán, kế toán trưởng

-         Đào tạo kế toán thực hành

-         Dịch vụ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp

 

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo Chương Trình “Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp”.

 

Qua tìm hiểu về Chương Trình “Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp” của Tổng Cục thuế , với mong muốn hợp tác cùng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT đăng kí tham gia và cam kết đồng hành cùng Tổng Cục thuế hỗ trợ các đối tượng sau:

-         Doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh cá thể trong giai đoạn từ 2017 đến năm 2020.

-         Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc.

-         Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:

+ Hướng dẫn miễn phí thủ tục thành lập doanh nghiệp (các lọai hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp);

+ Miễn phí dịch vụ kế toán trong thời gian 03 tháng, giảm 30% giá dịch vụ kế toán trong thời gian 09 tháng;

+ Miễn phí dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời gian 03 tháng, giảm 30% giá dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời gian 09 tháng;

+ Miễn phí dịch vụ tư vấn thuế trong thời gian 01 năm

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT

Email: trongluatcompany@yahoo.com

Web site: trongluat.vn

Số điện thoại liên hệ: 0913 755833; 0251 8823237; 0251 8823238; Fax: 0251 8823239

 

Công ty CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp theo các nội dung đăng ký trên.

 

                                                                                                                    Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2017

    

Nơi nhận

          ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TRỌNG LUẬT

  • Như trên
  • Tổng cục Thuế
  • Hội tư vấn Thuế Việt Nam

 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN MÔ

9964_CAMKETHO.pdf Tải file

Bài viết khác:

Scroll