Công văn số 1409/TCHQ-GSQL ngày 7/3/2017

Công văn số 1409/TCHQ-GSQL ngày 7/3/2017 của Tổng cục Hải quan v/v sử dụng hóa đơn GTGT khi thực hiện thủ tục XNK tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 1409/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn GTGT khi thực hiện thủ tục XNK tại chỗ    
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017
 
Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20170218/CV-TC ngày 17/02/2017 Của Công ty Delta International (là Đại lý hải quan) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc khách hàng của Công ty gặp khó khăn trong việc hạch toán hóa đơn GTGT với cơ quan Thuế địa phương khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:
Công ty TNHH vật liệu băng keo Nitto Denko Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản có hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên). Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa.
Như vậy, đối với trường hợp này Công ty có thể sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan và đây là quy định về thủ tục hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp ưu tiên khi có phát sinh hoạt động mua bán, quy định này được kế thừa từ Điều 20 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 86 nêu trên, Công ty có nhận được hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 18727/CT-TT&HT ngày 23/12/2016 cho rằng việc Công ty mở 1 tờ khai cho nhiều lần giao hàng vào cuối tháng là không phù hợp và phải thực hiện mở 1 tờ khai xuất cho mỗi lần giao hàng.
Do vậy, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 20170218/CV-TC dẫn trên để Tổng cục Thuế xử lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trong việc lập nhiều hóa đơn cho 1 tờ khai như phản ánh của Công ty Delta nêu tại công văn.
(Gửi kèm công văn số 20170218/CV-TC ngày 17/02/2017 của Công ty Delta và công văn số 18727/CT-TT&HT của Cục Thuế Bình Dương.)
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Quốc tế Delta;
(Tầng 14, Zodiac Building, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).    
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Vũ Ngọc Anh

Scroll