Công văn số 155/TXNK-CST ngày 12/1/2017 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý thuế

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 155/TXNK-CST
V/v xử lý thuế    
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Shinsung Vina.
(Lô B1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)
Trả lời công văn số 22-12-2016/SSVN ngày 22/12/2016 của Công ty TNHH Shinsung Vina vướng mắc liên quan đến thủ tục xin hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc khai báo, đăng ký mã loại hình
Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc khai báo đăng ký mã loại hình xuất nhập khẩu khi làm thủ tục XK, NK, theo đó:
Hàng nhập khẩu của các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan) khi xuất khẩu phải khai báo theo loại hình B13.
2. Về chính sách thuế
Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.
Căn cứ quy định tại Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc thì Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời Công ty TNHH Shinsung Vina được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)-Cường.    
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 


Nguyễn Ngọc Hưng

Scroll