Đã có Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Bộ Tài chính vừa công bố Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn

Theo đó, có các nội dung sửa đổi như sau:

- Tạo hóa đơn tự in.

- Tạo hóa đơn đặt in

- Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

- Bán hóa đơn do Cục thuế đặt in

Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 12/06/2017.

7626_372017TT.pdf Tải file
Scroll