CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 Trong các năm qua, Công ty đã được khen thưởng như sau

 

Năm

 

Hình thức khen thưởng

 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

 

2012

 

Giấy khen

 

Quyết định số 03/QĐ-HTVT ngày 10/04/2012 của Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

 

2013

 

Bằng khen

 

Quyết định số 803/QĐ-BTC ngày 24/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

2016

 

Bằng khen

 

Quyết định số 809/QĐ-BTC ngày 13/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Scroll